Договір публічної оферти ФОП Канівець - Зелений Слон 7

Договір публічної оферти ФОП Канівець

Головна » Договір публічної оферти ФОП Канівець

Договір публічної оферти
щодо надання послуг з підвищення комфорту поїздок

Фізична особа – підприємець Канівець Оксана Анатоліївна, РНОКПП 2862202380, (далі – Продавець) пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Клієнти) укласти Договір публічної оферти (надалі – Договір) щодо придбання послуг з підвищення комфорту поїздок (надалі – Послуги) за допомогою Мобільного додатку «Зелений слон 7».

При придбанні Послуги, Клієнт підтверджує, що він ознайомився у повному обсязі без обмежень у часі та погоджується із умовами вказаного Договору, правилами конфіденційності, що розміщені в мобільному додатку.

Даний договір вважається укладеним із моменту підтвердження Клієнтом свого замовлення та здійснення оплати.

Послугами з підвищення комфорту поїздки за цим Договором є будь-які Послуги, що покращують клієнтський досвід під час отримання послуги з пасажирських перевезень та є доступними для придбання Клієнту у мобільному додатку, та можуть бути отримані ним під час отримання послуги із пасажирських перевезень.

Клієнт і Продавець обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Продавець за умовами цього Договору зобов’язується надати Клієнту вибрані Послуги за ціну, що буде визначена у Додатку, під час отримання останнім послуги із пасажирського перевезення за конкретним рейсом, а Клієнт зобов’язується оплатити повну вартість Послуги відповідно до вартості, яка встановлена у Додатку та отримати її.

1.2. Продавець не несе відповідальності за якість Послуги.

1.3. Договір регулює купівлю Послуг в мобільному додатку «Зелений слон 7», в тому числі: добровільний вибір, оформлення замовлення, оплати Послуги Покупцем в Додатку.

2. УМОВИ КУПІВЛІ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:

2.1. Покупець самостійно із використанням можливостей мобільного додатку вибирає конкретну Послугу, яку він хоче придбати під час поїздки.

2.2. Після вибору Послуги, Клієнт підтверджує своє замовлення в Додатку, оплачує за допомогою вбудованого сервісу електронних платежів, та отримує документ, що підтверджує факт оплати.

2.3. Клієнт отримує послугу під час поїздки за визначеним маршрутом.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

3.1. Продавець зобов’язується:

3.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та Політикою конфіденційності.

3.1.2. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

3.1.3. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

3.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Послуг Покупцем, придбаних в Мобільному додатку.

3.3. Продавець має право передати свої права і обов’язки по виконанню замовлень третім особам.

3.4 Покупець зобов’язується:

3.4.1. До моменту замовлення Послуги в мобільному додатку ознайомитись зі змістом Договору публічної оферти та Політики конфіденційності.

3.4.2. Оплати повну вартість Послуги, що зазначена в мобільному додатку

3.4.3. Скористатись Послугою під час поїздки за визначеним маршрутом.

4. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

4.1. Здійснюючи придбання Послуги у мобільному додатку, Клієнт надає згоду Продавцю на отримання власних персональних даних, що містяться в обліковому записі, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, прізвище ім’я та по батькові, маршрут подорожі, та надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Продавцем їх у будь-який спосіб, передбачений вказаним Законом для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

• передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
• подальшої обробки замовлень Клієнта;
• отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору.

5.2. Продавець не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Клієнтом в результаті надання недостовірної інформації при використанні мобільного додатку, якщо таке стало можливим внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність мобільного додатку третіх осіб.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна було передбачити або уникнути розумним чином, включаючи ухвалення рішень органами державної влади і місцевого самоврядування про карантин та/або введення інших обмежень, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежу і інші стихійні лиха.

6.3. Не можуть визнаватися форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін, які направлені на зміну або припинення прав і обов’язків за цим Договором, якщо вони у встановленій цим Договором формі не узгоджені між Сторонами.

6.4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна негайно письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірвано однією із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

7.1. При порушення умов Договору кожна із Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

8.1. Вказаний договір є чинним із моменту здійснення Клієнтом придбання Послуги в мобільному додатку;

8.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.3. Клієнт погоджується, що Продавець та/або треті особи, які мають доступ до мобільного додатку, мають право вносити до вказаного Договору та інших документів, що регламентують процедуру надання послуг, розміщаються у мобільному додатку та Клієнт зобов’язаний з ними ознайомлюватись при здійсненні бронювання.

Вказаний договір публічної оферти набирає чинності з 17 травня 2024 року.